Кожен мях с четири пръчки. По пръчките- дупки.. Трепетни, нетърпеливи, забързани. Човек и гайда. Неотделими в прегръдката си, в раждането на магията от звуци.
Широка лъка е смирила бялото на къщите и червеното на покривите в здрача. А баирчините това и чакат- да утихне селото, та да понесат песента:

Подзим…

Михаил Киряков бил отдельонен командир. Отделението му, според сина му, било 21 души. За да не попадне в плен, а имало такава опасност, отделението под командването на Киряков се скрива, след което смятали да се приберат в частта си. Очевидно не им повярвали и ги осъдили на смърт. Всичките 21…

Село Гела е разпиляло къщите и плевните в скута на Карлък. На Калоферскана барчина свири каба гайда. В Трендафиловскана присойка свири друга каба гайда. Те сливат гласовете си в едно и тогава сякаш запява цялото село, Свирят две гайди. Редуват се мелодии, песни-изповеди…

Първа изповед

Един ден, когато бях…

Откъс от статия за известия гайдар и майстор на гайди бай Георги Марков Гогов

Баща му Марко имал влечение към гайдата и сам правил нови гайди за овчарите. Уредите му, с които ваял гайдите, още стоят като скъп спомен.

Неговият син Георги наследил дарбите му и още повече доразвил умението…

An essay for the competition “Music and memory” organized by the Danube Music Festival –“Against the stream” and the project “Musical dialogues on the Memory of Europe” Author: Cvetelin Andreev

Music and history. They walk together, hand in hand, since the beginning of the world. In their common destiny…

The village of Gela has scattered its houses and barns in the lap of the Karlak peak. On the Kaloferska hill plays one Kaba Gaida. On the Trendafiloska slope plays another Kaba Gaida. They unite their voices into one and then as if the whole village start singing. Two…

Leather bag with four wooden sticks. There are wholes on the sticks, eager, impatient, anxious. Man and bagpipe. They are inseparable in their embrace, in creating the magic of the sounds.

Shiroka laka has humbled the white of its houses and the red of its roof in the dusk. That’s…

KabaGaida.Com

Online lessons, workshops and concerts around the globe. www.kabagaida.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store