O denyo sensin, değil mi?
M. Emrah Ozcelebi
41

  1. kalemin değişmiş. Metaforlar , güzellemeler. babalar! gibi yazıyorsun mozçelebi.
  2. polis ekaç dolar teklif ettin :)
  3. bütün şeritler eşittir ama en az eşit olan üstünde olduğun şerittir. Murrphy’s :P
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.