Review: NAPLAB

Teesit Eadthongsai
Jun 29, 2018 · 2 min read

วันนี้มีธุระแถวๆสามย่าน ไปไหนไกลไม่ได้ เลยได้มาลอง Co working space เจ้านึงแถวนี้ .. ชื่อว่า NAPLAB อยู่ที่จุฬาฯ ซอย 6

รีวิวทั่วๆไปสามารถหาได้เยอะมาก มีทั้งคนทั่วไปรีวิวรวมถึงโฆษณา

อันนี้คือความเห็นของผมหลังจากใช้บริการ

ราคา

คนทั่วไป (ที่ไม่ใช่นักเรียน นักศึกษา) เริ่มที่ 150 บาท ต่อ 4 ชั่วโมง .. ในค่าบริการนี้รวม WiFi และปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าแพงเลยทีเดียว สำหรับค่าใช้สถานที่อย่างเดียว นักศึกษาจะเหลือ 100 บาทสำหรับ 4 ชั่วโมง ก็ดีขึ้นมานิดนึง

ที่นี่เข้าออกกี่ครั้งก็ได้ จะได้กระดาษพร้อม QR code สำหรับเข้าออก มีเวลาหมดอายุบอกพร้อมรหัสไวไฟ

ชาเย็นแก้วละ 50 บาท เครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็ราคาไม่ได้แรง รสชาติดีกว่า too fast too sleep เยอะ มีพวกมาม่าขายด้วย

นอกจากค่าเข้าแล้ว อันนึงที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาคือ ค่าจอดรถ ถ้าจอดของโครงการเอง เริ่มที่ ชม.ละ 20 บาท เกิน 4 ชม. ขึ้นเป็นชม.ละ 50 นี่มันขัดกับการเป็น co working space มากๆ เค้าก็แนะนำให้ไปจอดที่ซอยจุฬาฯ 8 เห็นว่าเหมาจ่ายวันละ 15 บาท แต่ไม่รู้ว่าที่จอดหน้าตาเป็นแบบไหนนะ

สถานที่

ถือว่าโอเคนะ สะอาดระดับนึง (ไม่นับว่าเจอทิชชูใช้แล้ววางอยู่) … มีที่โต๊ะทำงานให้เลือกได้หลายระดับ ตั้งแต่นอนเอกเขนก โต๊ะเตี้ยเหมือนโต๊ะญี่ปุ่น ไปจนถึงโต๊ะนั่งทำงานระดับปกติ มีหมอนวางอยู่ทั่วไป แต่ดูแล้วไม่ค่อยกล้าใช้

มีร้านขายขนมเครื่องดื่มข้างใน แต่สามารถเอาอาหาร(น่าจะหมายถึงขนม)มาทานจากข้างนอกได้

ที่ชอบคือที่เอกเขนกเอนนอนได้นี่แหล่ะ เพราะปกตินั่งทำงานข้างนอกนนานๆจะเจอปัญหาว่าโต๊ะไม่ได้ระดับ ปวดหลัง อยากเอนพักซักห้านาทีสิบนาทีไรงี้

พื้นที่ส่วนใหญ่ให้ถอดรองเท้า แต่ก็งงๆว่าเห็นบางคนก็ใส่แตะมา เลยไม่รู้ว่าอะไรคือข้อควรปฎิบัติ (หรือจริงๆไม่ต้องถอดฟะ)

บรรยากาศ

มีการเปิดเพลงบรรเลงคลอเบาๆ คนไม่พลุกพล่านมากนัก

แต่ก็มีสิ่งขัดใจอยู่บ้างคือ

มีผู้ใช้บริการรายเดือน ที่เหมือนจะส่งเสียงโห่ เฮฮาเป็นระยะๆ อาจจะมาจากการประชุม ทำเอาเสียสมาธิเหมือนกัน

มีเสียงเครื่องบดกาแฟเป็นระยะตามที่คนสั่ง

มีเสียงคนตีปิงปอง — -”

มีเสียงคนตื้ดประตูเข้าออกดังเรื่อยๆ

ทั้งหมดนี้แก้ปัญหาได้โดยย้ายไปขึ้นชั้นบน ก็จะสงบสุขกว่าหน่อย

เมื่อมองออกมาจากช่องบนซ้ายในรูปแรกสุด
อันนี้คือชั้นบน หลังจากหนีความวุ่นวายมา

อีกอันที่ขัดใจคือ วันที่มาใช้มีการถ่ายทำรายการไรซักอย่างด้วย แต่คือไม่มีการบอกผู้ใช้อย่างเราเลย อยู่ๆก็เอากล้องมาถ่ายๆ ไม่โอเคมากๆ จนต้องออกปากถาม แล้วย้ายที่นั่ง แต่โดยรวมก็ไม่ได้แย่มาก เจ้าของ(หรือผู้ดูแล) ก็เข้าใจประเด็นแล้วก็ขอโทษเรื่องการถ่ายทำโดยไม่บอกรวมถึงช่วยหาที่นั่งใหม่ให้

สรุปก็คือ พอใช้บริการได้ คนไม่เยอะจนเกินไป นั่งชั้นบนน่าจะดีกว่า ปลั๊กไฟเยอะ ไวไฟโอเค ที่จอดรถแพงมาก เอาหมอนมาเองดีกว่า


Originally published at iKaew.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store