ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ PHP BB ແລະການໃຊ້ງານ

+ຂັັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ

1. ດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມ PHP BB ລົງໃນຄອມພິວເຕີ

2. ເມື່ອດາວໂຫຼດໂປຣແກຣມມາໄດ້ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ແຕກຟາຍຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ກ໋ອບປີ້ຟາຍທີ່ເຮົາແຕ່ອອກມານຳໄປວ່າງໃສ່ໂຟເດີ້ xampp:Cxampp>htdocs>

3. ເມື່ອແຕກຟາຍສຳເລັດແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເປີດ localhost/phpmyadmin ໂດຍພິມໃສ່Browser

3.1 ເລືອກ databases

3.2 ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຊື່ດຽວກັນກັບໂຟເດີທີ່ເຮົາແຕກຟາຍມາ

3.3 ຄິກ create

4. ຫຼັງຈາກສ້າງຖານຂໍ້ມູນສຳເລັດແລ້ວ ພິມ localhost/ຊື່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສ້າງໄວ້ ໃສ່ໃນBrowser

5. ເມື່ອເຂົ້າlocalhost/ຊື່ຖານຂໍ້ມູນແລ້ວຈະສະແດງໜ້າຈໍຕາມຮູບ

5.1 ເລືອກ Install

5.2 ຄິກ Install ດ້ານລຸມ

6. ເມື່ອຄິກ Install ແລ້ວຈະສະແດງໜ້າຈໍໃຫ້ເຮົາໃສ່ຂໍ້ມູນ

6.1 ໃສ່ຊື່ User name ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບ

6.2 ໃສ່ email

6.3 ໃສ່ລະຫັດຜ່ານ

6.4 ໃສ່ລະຫັດຊ້ຳອີກຄັ້ງເພື່ອຢືນຢັນລະຫັດ

6.5 ກົດ submit

7. ເມື່ອກົດ submit ແລ້ວຈະສະແດງຈໍພາບໃຫ້ໃສ່ຂໍ້ມູນ

7.1 ໃສ່ localhost

7.2 ໃສ່ root

7.3 ໃສ່ຊື່ຖານຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາສ້າງໄວ້

7.4 ກົດ submit

8. ຫຼັງຈາກກົດ submit ໃນຂັ້ນຕອນທີ7ແລ້ວມັນຈະສະແດງໜ້າຈໍຕາມພາບແລ້ວໃຫ້ເຮົາກົດ submit ເລີຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນໃດໆ

9. ກົດ submit ເລີຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນໃດໆ

10. ກົດ submit ເລີຍ

11. ຫຼັງຈາກກົດ submit ແລ້ວກະລຸນາລໍຖ້າ

12. ເມື່ອສະແດງໜ້າຈໍຕາມຮູບໃຫ້ຄິກທີ່ the ACP

13. ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວກໍ່ຈະສະແດງໜ້າຈໍຕາມຮູບໃຫ້ຄິກທີ່ Board index

14. ເມື່ອຄິກ Board index ກໍ່ຈະໄດ້ໜ້າຈໍຕາມຮູບ

15. ຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ເຂົ້າໄປປ່ຽນໂຟຣເດີ້ Install ໃນໂຟຣເດີ້ xampp

16. ເມື່ອປ່ຽນຊື່ໂຟຣເດີ້ Install ແລ້ວກັບມາທີ່ໜ້າ localhost ແລ້ວໃຫ້ຄິກ ACP

17. ຖ້າຍັງສະແດງການແຈ້ງເຕືອນເຮົາກໍ່ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂໂດຍຄິກທີ່ search index

18.ເມື່ອຄິກທີ່ search index ກໍ່ຈະສະແດງໜ້າຈໍຕາມຮູບແລ້ວໃຫ້ຄິກທີ່ create index ແລ້ວລໍຖ້າ ຄິກໃຫ້ຄົບທຸກອັນ

19. ເມື່ອຄິກທີ່ create index ສຳເລັດແລ້ວກໍ່ຈະສະແດງໜ້າຈໍຕາມຮູບຖືວ່າການຕິດຕັ້ງສຳເລັດ

  • ການໃຊ້ງານ PHP BB

1 ການຮຽກໃຊ້ໂປຣແກຣມເປີດBrow User ທີ URL ພິມ localhst/ຊື່ຖານຂໍ້ມູນ/index.php

2 ຄິກເຂົ້າສູ່ລະບົບ login ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກແມ່ນໃຫ້ຄິກສະມັກສະມາຊິກ Register ເພື່ອສະມັກເປັນສະມາຊິກກ່ອນ

3 ຕ້ອງການສ້າງຫົວຂໍ້ແມ່ນໃຫ້ຄິກ your first forum ແລ້ວໃຫ້ຄິກປຸ່ມຫົວຂໍ້ໃໝ່ ຖ້າຕ້ອງການອ່ານຫຼືຕອບແມ່ນໃຫ້ຄິກໃສ່ປຸ່ມຫົວຂໍ້

Like what you read? Give Kai Sevanhsai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.