ຂັ້ນຕອນແລະວິທີການໂພດຂໍ້ມູນໃນ wordpress

1 ພິມlocalhost/wordpress\wp-admin ໃສ່ URL ຕາມລູກສອນແລ້ວກົດ enter

2 ປ້ອນ Username ແລະ password ຂອງເຮົາແລ້ວlogin ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

3 ເລືອກຄຳວ່າ postsແລ້ວກົດເລືອກ add new (ຕາມລູກສອນ)

4 ເລືອກຂຽນຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຈະ posts (ຕາມລູກສອນທີ1) ຖ້າຕ້ອງການຢາກອັບຮູບແມ່ນໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ add media (ຕາມລູກສອນທີ2)

5 ຕ້ອງການຢາກອັບຮູບແມ່ນໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ add media ແລ້ວກົດເຂົ້າໄປທີ Upload Files ເພື່ອເລືອກຮູບພາບໃໝ່ທີ່ຕ້ອງການ (ຕາມລູກສອນ)

6 ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນກົດເຂົ້າໄປທີ່ Select files (ຕາມລູກສອນ)

7 ເລືອກຮູບພາບທີ່ຕ້ອງການແລ້ວກົດ open (ຕາມລູກສອນ)

8 ເມື່ອເລືອກຮູບທີ່ຕ້ອງການໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ກົດ Insert into post (ຕາມລູກສອນ) (ສາມາດເລືອກໄດ້ຫຼາຍຮູບພ້ອມກັນ)

9 ເມື່ອໄດ້ຮູບມາແລ້ວເຮົາກໍ່ສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆໃສ່ກ້ອງຮູບໄດ້ແລະສາມາດປັບຮູບແບບຕົວອັກສອນຕາມທີ່ຕ້ອງການໃນແບບຕ່າງໆໄດ້ (ຕາມລູກສອນທີ1) ຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ກົດທີ Publish ເພື່ອໂພດຂໍ້ມູນຂອງເຮົາ (ຕາມ ລູກສອນທີ2)

10 ເຮົາກໍ່ມາກວດເບິ່ງວ່າຂໍ້ມູນທີເຮົາໂພດຂື້ນໜ້າເວບແລ້ວບໍ່? ແມ່ນພິມ localhost/wordpressໃສ່ URL ຕາມລູກສອນແລ້ວກົດ enter

11 ຕໍ່ມາເຮົາກໍ່ຈະມາສ້າງ pages ເລືອກຄຳວ່າ pages ແລ້ວເລືອກກົດເຂົ້າໄປທີ່ Add new (ຕາມລູກສອນ)

12 ຂຽນຊື່ pages ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະສາມາດອັບຮູບໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນກ່ອນໜ້ານີ້ ປັບຂະໜາດຕົວອັກສອນແລະອື່ນໆ ຈາກນັ້ນແມ່ນກົດທີ Publish ເພື່ອໂພດຣ (ຕາມລູກສອນທີ3)

13 ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເລືອກຄຳວ່າ Appearance ແລ້ວກົດທີ່ Menus (ຕາມລູກສອນ) ເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ທີຕ້ອງການ (ຕາມລູກສອນທີ1) ຈາກນັ້ນແມ່ນກົດທີ Add to menu (ຕາມລູກສອນທີ2) ເຮົາຈະເຫັນວ່າເມນູທີເຮົາເລືອກຖືກເພີມ ດັ່ງຮູບລູກສອນທີ4 ຈາກນັ້ນກໍ່ save menu (ຕາມລູກສອນທີ3)

14 ຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ມາກວດສອບເບິ່ງວ່າເມນູທີເຮົາເລືອກຂື້ນໃນເວບບໍ່ ພິມlocalhost/wordpressໃສ່ URL ແລ້ວກົດ enter ຈະເຫັນວ່າເມນູທີເຮົາເລືອກຂື້ນມາແລ້ວ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.