Content Management System ຫຼື CMS ແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກຽ່ວກັບ CMS ຫຼື (Content Management System)

Content Management System ຫຼື CMS ແມ່ນລະບົບຈັດການເນື້ອຫາສາລະເປັນລະບົບທີໃຊ້ບໍລິຫານເນື້ອຫາ CMS ຄືລະບົບທີພັດທະນາຄິດຄົ້ນຂື້ນມາເພື່ອຊ່ວຍລົດຊັບພະຍາກ່ອນໃນການພັດທະນາແລະບໍລິຫານເວບໄຊບໍ່ວ່າຈະເປັນເລືອງຂອງກ່ຳລັງຄົນ ໄລຍະເວລາແລະເງິນທອງທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງແລະຄວບຄຸມຮັກສາເວບໄຊ ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວມັກຈະນຳເອົາພາສາ Script languages ຕ່າງໆມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ວິທີການເຮັດວຽກເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ PHP,Perl,Python ຫຼືພາສາອື່ນໆ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ຄູ່ກັນກັບໂປຣແກຣມເວບເຊີເວີເຊັ່ນ Apache ແລະດາຕ້າເບດເຊີເວີ ເຊັ່ນmysql ລັກສະນະເດັ່ນຂອງ CMS ກໍ່ຄືມີສ່ວນຂອງ Administration panel (ເມນູຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ) ທີໃຊ້ບໍລິຫານຈັດການ ການເຮັດວຽກຕ່າງໆໃນເວບໄຊ ຈັດການເນື້ອຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະເນັ້ນການຈັດການລະບົບຜ່ານເວບ (Web interface) ໃນລັກສະນະຮູບແບບຂອງເວບທ່າ (portal systems) ປັດຈຸບັນຊ໋ອບແວຣທີ່ໃຊ້ສ້າງ CMS ມີຫຼາຍຕົວເຊັ່ນ postnuke,php-nuke,Myphpnuke,Mambo,envolution,MD-pro,xeoops,opencms,plone,jboss,drupalເປັນຕົ້ນ ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ http://www.cmsthailand.com