Να ρίξουμε τα τείχη στο χώρο της υγείας #openHealth
Stefanos Parastatidis
123

Δεν είμαι γιατρός . Ομως ΚΑΙ σ΄αυτόν τον σχεδιασμό χρειάζεται η “φιλοσοφία” Καλλικράτη .

Η υποδιαίρεση δηλ. ενός μεγάλου συστήματος , σε περισσότερα υποσυστήματα “λογικού” μεγέθους .

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ΟΥΤΕ όλοι οι στεφανιογράφοι στην πρωτεύουσα ( τον παλιό “καλό” καιρό , πριν το Ε.Σ.Υ. , “δεν προλαβαίνεις” ) , ΟΥΤΕ κάθε χωριό και στεφανιογράφος ( δεν πληρώνεται ) .

Που θα υπάρχει στεφανιογράφος ( γιά να μείνουμε στο παράδειγμα ) εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια, εκλαικευσή τους και συμμετοχή του πολίτη με βάση το κόστος ( προμήθεια, λειτουργία ), μέγεθος πληθυσμού που μπορεί να εξυπηρετήσει , ακτίνα χρονικής/χιλιομετρικής κάλυψης .

ΚΑΙ ΕΔΩ ισχύουν οι γενικές αρχές : ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΚΛΑΙΚΕΥΣΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ , οι θανάσιμοι εχθροι της πελατοκρατείας .

Like what you read? Give kak4208 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.