Комунизъм и материализъм

Комунизмът в най-лошата си форма е задължителна развръзка за всеки материализъм. Дали ще е българо-съветската или англо-американската му разновидност, по същество той е един и същи резултат от извода, че човек няма душа, а животът му не струва и пукната пара.

Там, където групата е по-важна от индивидуалността, на вратата вече чука комунизмът. Всяка идеология, която смята отделния човек за по-незначителен от “обществото”, е антихуманна. Защото в крайна сметка се оказва, че под “общество” тя по правило разбира някакви изроди, мутри и психопати.

Written by

Материали на Георги Календеров в Medium.Com. Статии и кратки рефлексии на събития от деня, които може да са актуални и утре, а защо не и по-късно. Миниблог.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade