Трансхуманизъм или постхуманизъм. Кой е пътят към съвършенството, по който сме поели?

Ако съдим по посоката на развитие на човечеството, която може да се наблюдава с просто око, ще се убедим, че маймуната е нашият идеал. Тя е символът на съвършенството, към който се стремим.

Човекът непрекъснато се подобрява и усъвършенства в маймунските неща.

Приели сме, че хората, живели 150–200 и повече години преди нас, са били глупави, защото са вярвали, че може да има нещо по-голямо от човека. Те не са прозирали, че не Бог, а маймуната е нашият истински прародител и най-голям мъдрец, от който произхождаме и от който можем само да се учим.

След това откритие на “междувидовата” и “междукласовата” борба, направено в Лондон почти едновременно от Дарвин и Маркс, ние вече знаем своята посока. Това е все по-пълната маймунизация на човечеството. И пълната победа на “пролетариата”, който чрез диктатура ще наложи всички маймунски ценности.

А трансхуманно е да се вземе нашето все по-маймунско съзнание и да се сложи на машина. Ще го запишат на чип, нали душата на човека не е нищо повече от електричество и химическа памет? Тогава ще се получи истинският завършен постчовек с тяло от метал и съзнание на перфектната обезяна.

И това бъдеще ми се струва неизбежно. То е логично следствие от мечтите на човечеството от Дарвин и Маркс насам, които от ден на ден стават все по-силни, вместо да отслабват.

P.S. Впрочем тялото може да се вземе и от други хора, които ще бъдат отглеждани единствено като донори на органи за трансплантация. Последното не е в бъдеще време. Практикува се и сега. Има и много желаещи да станат донори. Пишете в Гугъл “продавам бъбрек” и ще се убедите.

Written by

Материали на Георги Календеров в Medium.Com. Статии и кратки рефлексии на събития от деня, които може да са актуални и утре, а защо не и по-късно. Миниблог.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade