A Prayer Before Dawn (2017) — Роки на XXI век в Тайланд

“A Prayer Before Dawn” (2017) показва другата страна на Тайланд.

Шокиращо, грубо и без никакви палми, плажове и т.н. Обичта към бокса се превръща в порив да оцелееш, ако ти е писано.

Струва си да се погледне този Роки на 21 век, наврян в на кучето…

Заснето е невероятно добре, макар самият сюжет да страда от документалността. В някои моменти изобщо не разбираш какво се случва, в други — самите събития не изглеждат съвсем значими. Тоест художественото на филма не е толкова в случките, колкото в стила, в атмосферата. Но пак е добре, защото майсторството е голямо.

Авторите изглежда са държали в никакъв случай да не изкривят реалните исторически факти, вместо да постигнат по-ефектна история и бомбастичен финал. За щастие са успели да го компенсират с талант. Но онези зрители, които очакват типичното за Роки развитие на случките, със сигурност ще се разочароват. Вина за това има донякъде трейлърът, който създава подобни очаквания: “Ето сега ще дойде тайландският Роки и ще ги разбие всичките!”.

Филмът е изцяло постмодернистичен и държи да е над всякакви жанрови изисквания. Много некадърници през последните десетилетия разчитат на този подход, за да пробутват бездарните си опити в смесването на жанрове. За щастие авторите на “A Prayer Before Dawn” не са такива. Получило се е. При това страхотно. Изгледах го на един дъх. Младежът е гениален. Режисьорът Jean-Stéphane Sauvaire — и той.

На фона на останалите мощни бози се откроява. За шедьовър не може да се говори, но е качествено заснето и е добре да се види. Аз бих следил творчеството на режисьора, както и на прекрасния млад актьор Joe Cole (роден 1988 г.), да видим какво ще направят, ако евентуално снимат нещо извън рамките на строгата биография.

Трейлър:

ИМДБ:

Георги Календеров

Георги Календеров

Written by

Материали на Георги Календеров в Medium.Com. Статии и кратки рефлексии на събития от деня, които може да са актуални и утре, а защо не и по-късно. Миниблог.

Георги Календеров

Written by

Материали на Георги Календеров в Medium.Com. Статии и кратки рефлексии на събития от деня, които може да са актуални и утре, а защо не и по-късно. Миниблог.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store