London — Baring St, June 2020

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kierowcą rozpędzonej kolejki, która sunie prosto w stronę czworga pracujących na torach robotników. W wagonie nie działają hamulce, a jedyne co możemy zrobić to zmienić jego trajektorię, skręcając na boczny tor. Ale boczny tor również nie jest pusty — pracuje na nim jeden robotnik. Czy zdecydujemy się przestawić zwrotnicę, poświęcając życie jednej osoby dla czterech pozostałych, czy może poddamy się obezwładniającej sile losowej sytuacji i pozwolimy kolejce wjechać w zgromadzonych na pierwszym torze robotników?

Przykład z rozpędzoną kolejką to znany eksperyment myślowy, który ma na celu odtworzenie naszych bezwarunkowych odruchów moralnych, naszych reakcji na sytuacje krańcowe…


Was Boris Johnson ever concerned about the COVID-19?

Sentiment and term frequency data analysis of the government’s statements regarding the coronavirus reveal the changes in the strategy and the PM’s nonchalance throughout it.

Terms most often mentioned by the Prime Minister in his March statements on Coronavirus pandemic.

For anyone closely following the government’s statements on coronavirus in March, it might have been one of the most baffling TV experiences they have had. The statements, delivered by Prime Minister Boris Johnson varied not just in their tone but also in the level of assurance given to the nation. Every week, British citizens were asked to contribute to public…

Kamila Koronska

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store