Bu gruba katılmamız mümkün mü? Bir kaç arama yaptım ama ulaşamadım.
Birol Köklü
11

Ne yazık ki değil, yani revize edilip tekrar oluşturulursa belki olabilir. Ama şuan yok. Çünkü tamamen gönüllük esasına dayanan bir oluşumdu ve bir yerden sonra insanların hevesi kaçtı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.