สิ่งที่ได้จาก We Love Bug

 • Customer Environment คือส่วนที่เป็นยอดปิรามิด เป็นขา In (Inside Out) Customer ไม่คุย Technical
  Need => BiZ REQ => SRS (Software Requirement Spec) => High Level (Table) => Design Detail => Source Code (ภาษาเช่น Java)
 • Tech Environment คือ สองส่วนด้านล่าง เป็นขา Out (Outside in) ซึ่งส่วนนี้ยิ่งเยอะมากยิ่งดี (หน่วยเป็น k)
  Source Code => Unit Test => Integration Test => System Test => Acceptance Test
 • Test Case = Biz Rule + Data อาจจะใช้เป็นแค่ Decision Table
 • Unit Test ถ้า Code เป็นภาษาอะไร ก็ใช้ภาษานั้น ภาษาใหม่มีหมด Test Unit ที่ดีต้องทำ Reverse Engineering คือ แปลงจาก Test กลับสู่ Code ได้
 • Integration Test เน้น Mock เช็คส่วนที่เชื่อมต่อกันว่าเชื่อมต่อกันได้หรือเปล่า
 • ตัวอย่าง ของ Biz Rule Table
  ╔═══════╦═════╦════╗
  ║ Price ║ Vat ║ VM ║
  ╠═══════╬═════╬════╣
  ║ 100 ║ 7 ║ 7 ║
  ║ 200 ║ 7 ║ 14 ║
  ║ 500 ║ 7 ║ 35 ║
  ╚═══════╩═════╩════╝

 • Agile Testing Quadrants ด้านซ้ายมือคือเทสฝั่ง Logic ตรรกะ เหตุผล ส่วนด้านขวามือคือ สมองซีกขวา จินตนาการ ความจำ โดยด้านซ้ายมือ สามารถทำ automated test ได้ส่วนฝั่งขวาจะเน้น manual

** การพัฒนาตัวเอง มันก็คงไม่สำคัญถ้าเราไม่ต้องสู้กับคู่แข่งทั้งทางธุรกิจ และ โลกที่หมุนด้วยอัตราเร็วที่ไม่เหมือนเดิม

** อยากหล่อไปสอบ cert ISTQB (http://science.df.lu.lv/kaab13/istqb_glossary_of_testing_terms_2.2.pdf)