ลองเปลี่ยน theme ของ oh my zsh

หลังจากที่ลองลงและใช้งาน plugin ไปแล้ว คราวนี้มาลองเล่นกะ theme บ้าง โดย oh my zshell นั้นมี theme ให้เลือกเยอะพอสมควร สามารถเลือกได้ที่นี่ เลือกได้แล้วก็ copy ชื่อมาครับ จากนั้นเปิดไฟล์มาแก้

vi ~/.zshrc

เลื่อนหา variable ชื่อ ZSH_THEME จากนั้นใส่ชื่อ theme ที่ copy มา เช่น

ZSH_THEME="agnoster"

จากนั้น save แล้วเปิด tab ใหม่ ก็จะเป็น theme ใหม่ คราวนี้สำหรับคนที่ใช้ OSX แนะนำให้ลง iTerm2 ส่วน ubuntu ให้ลง powerline font ก่อน จากนั้นเลือกแก้ profile color scheme โดยเลือกดังนี้ (เลือก Solarized scheme ทั้ง 2 os)

edit profile preferences

ผมใช้ ubuntu ผมไปปรับ font เลือกให้เป็น droid sans mono slashed for powerline ผลที่ได้คือ

oh my zsh + agnoster + powerline font

จะเห็นว่ามันกินที่มากๆ เวลาเข้า directory ที่ชื่อยาวๆหน่อยเจอปัญหาแน่นอน มีวิธีแก้คือ เปิดไฟล์ ~/.zshrc อีกครั้งแล้วเพิ่ม

DEFAULT_USER="ake"

save แล้ว เปิด tab ใหม่ จากนั้นมันจะได้เป็นแบบนี้

เป็นอันเสร็จพิธี :)

Like what you read? Give Kamon Hongwuttichote a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.