เมื่อเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของ ‘Agile’
Kanmanus Ongvisatepaiboon
325

อ่านแล้วรู้สึกเป็น Scrum นะครับ Agile มันเป็นแค่แนวคิดเฉยๆ นะครับ ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการทำงานอ่ะนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.