‘ ‘ ฉั้นรักธรรมชาติ .. 🌳 @tree @wood

การมองมันเเต่ละครั้ง มันทำให้ตัวฉันสดชื่น เเจ่มใส การปลูกต้นไม้มันก็เหมือน “ ฝึกสมาธิ ”

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kandeya Sanguansut’s story.