เขียนได้เข้าใจง่ายดีครับ เสริมนิดเดียวว่า Agile จริงๆเป็นแนวคิด และจะไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงวิธีปฏ…
Kulawat Pom Wongsaroj
91

ขอบคุณครับผม :)

เดี๋ยวถ้าเอาไปลองใช้แล้วเป็นยังไง จะมาเขียน blog อีกครั้งนึงครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.