อ่านแล้วรู้สึกเป็น Scrum นะครับ Agile มันเป็นแค่แนวคิดเฉยๆ นะครับ ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการทำงาน…
Kamonlojn Phrompang
21

ขอบคุณมากครับ สรุปว่า scrum เป็นหนึ่งใน agile framework สินะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.