จัดบ้านแบบ Konmari

หนังสือจัดบ้านแบบ Knomari

ได้มีเวลาหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านสามารถสรุปสั้น ๆ ได้สามข้อ

  1. ทิ้งให้เรียบ ทิ้งเท่าที่จะทิ้งได้ ทำใจให้อยู่กับปัจจุบัน อย่ายึดติดกับของ
  2. ของที่เหลืออยู่ต้องเป็นของที่เพิ่มความสุขเมื่อมีมันอยู่ ของที่ไม่ทำให้เรามีความสุข ไม่ควรอยู่ในบ้าน
  3. เคารพสิ่งของ

หนังสือที่อ่านแล้วเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนวิธีคิดในชีวิตมีไม่กี่เล่ม เล่มนี้เป็นหนึ่งในนั้นเลย ได้อ่านเล่มนี้ทำให้ความรู้สึกอยากอ่านหนังสือกลับมา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.