Reviewer — เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ

หลายๆคนคงพบเห็นการวิจารณ์หรือการรีวิวสินค้าและบริการบนสื่อออนไลน์ บ้างก็ดี บ้างก็ไม่ดี ตามที่นักรีวิวได้ประสบพบเจอ การรีวิวสินค้าและบริการเกิดขึ้นมานานแล้วโดยนำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร นิตยสาร หนังสือ และหนังสือพิมพ์ เพียงแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

การรีวิวสินค้าและบริการ คือ การบอกเล่าข้อดี ข้อเสีย ความประทับใจ ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตัดสินใจง่ายขึ้น

สถิติการใช้ Social Media ของปี 2018

บนโลกอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน อาชีพการรีวิวกลายเป็นกระแสตามสื่อโซเชียลต่างๆ ทั้ง Facebook Twitter Instagram Youtube และ Pantip ซึ่งสื่อเหล่านี้สามาารถรองรับได้ทั้งข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ อีกทั้งยังมีผู้ใช้งานอยู่จำนวนมาก นักรีวิวส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อโซเชียลในการรีวิวสินค้าและบริการ นอกจากข้อมูลจะสูญหายได้ยากแล้ว ผู้อ่านและนักรีวิวเองสามารถเข้าใช้สื่อโซเชียลได้ทุกที่ ทุกเวลา อัปเดตข้อมูลได้ตลอด เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยไม่ล้าหลัง

เส้นทางเข้าสู่การเป็นนักรีวิว เพียงแค่มีความรู้ลึกรู้จริงในสินค้าและบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ มีเนื้อหาที่ดี น่าสนใจ ก็สามารถนำมาถ่ายทอดได้ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่คุณภาพดีหรือราคาแพง มีเพียงโทรศัพท์มือถือก็สามารถสร้างผลงานได้ ผลงานจะได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่ดีนั้น หากไม่ย่อท้อ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง นำความคิดเห็นจากผู้อ่านมาปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และแก้ไข ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างนักรีวิวที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้

การรีวิวแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว รีวิวเรื่องอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ด้านความงาม รีวิวเรื่องความสวยความงาม และด้านเทคโนโลยี รีวิวสินค้า อปุกรณ์ IT และ Applications นักรีวิวจะนำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและสนใจมาทดลองใช้ จากนั้นก็นำมารีวิว ตัวอย่างเช่น

คุณมิ้นท์ จากเพจ I Roam Alone

ด้านการท่องเที่ยว คือ คุณมิ้นท์ จากเพจ I Roam Alone เพียงแค่อ่านชื่อเพจก็พอจะเดาได้ว่าเธอชอบท่องเที่ยวด้วยตัวคนเดียว การท่องเที่ยวของคุณมิ้นท์จะไปในที่ใหม่ๆ ไม่ตามกระแส อย่างเช่น ประเทศเซเนกัล เป็นประเทศที่มีทะเลสาบสีชมพู

คุณแพรี่พาย จากช่อง pearypie

ต่อมาด้านความงาม คือ คุณแพรี่พาย จากช่อง pearypie ลักษณะการรีวิวจะอัปเดตเครื่องสำอางคอลเลคชั่นใหม่ๆ การแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ การบำรุงผิว

คุณเฟื่องลดา จากเพจ เฟื่องลดา-Faunglada

และด้านสุดท้ายด้านเทคโนโลยี คือ คุณเฟื่องลดา จากเพจ เฟื่องลดา-Faunglada นำเอาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย น่าสนใจ มารีวิวให้เห็นถึงคุณสมบัติและข้อจำกัดของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นนักรีวิวด้านไหน จะต้องมีจรรณยาบรรณในการนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับผู้บริโภค

เเม้ว่าอาชีพนี้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่หากมีความรัก มีความชอบ เเละมีความหลงใหลในการนำเสนอเรื่องราว ใครๆก็สามารถที่จะทำอาชีพนี้ได้ เเละถ้าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจ มีแนวคิดใหม่ๆ เป็นของตนเอง ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างไม่ยาก

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade