Θέλουμε μαζί μας νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων της Crowdpolicy. Ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις γνώσεις, την προϋπηρεσία..Εχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, να πειραματιστούμε και δουλέψουμε μαζί σε καινοτόμα έργα και δράσεις της Crowdpolicy. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Αν σου αρέσει να δίνεις γρήγορες, αποδοτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα. …


Το Hellenic Blockchain Hub συμμετέχει ως υποστηριχτής στο 21ο συνέδριο Infocom World 2019, Economy 4.0, Connected Future (26/11/2019 Caravel Hotel), στην παράλληλη ενότητα Industry Revolution 4.0, Τrends & Opportunities.

Διαβάστε το άρθρο του Παναγιώτη Ζήκου, Co-founder της iLink και μέλους του Hellenic blockchain Hub.

Βρισκόμαστε στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Μιας επανάστασης που αναμένεται να αλλάξει άρδην τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι μεταξύ μας συναλλαγές. Κύριοι πυλώνες του Industry 4.0 είναι το ΙοΤ (Internet of Things), το ΑΙ (Artificial Intelligence) και το Blockchain. …


Image for post
Image for post

Xριστίνα Πατσιούρα| Senior Analyst, Emerging Technologies | GSMA Intelligence | GSMA

To Blockchain και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), δύο μεγάλες οικογένειες νέων τεχνολογιών, είναι κομμάτια του λεγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού τον οποίο πέρα από τις εταιρίες, τον έχουν ανάγκη και τα κράτη, προκειμένου να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικά (γρήγορα, εύκολα, με βέλτιστη κατανομή πόρων) αλλά και να προωθήσουν την καινοτομία και την πρόοδο των κοινωνιών. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό, είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών να διανύσουν μεγάλη απόσταση από το σημείο που βρίσκονται σήμερα ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και φυσικά να τις υλοποιήσουν με το βέλτιστο τεχνικά τρόπο.

About

Giorgos Karamanolis

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store