Nicolas Karasiak

Phd in Remote Sensing, I study the potential of dense Satellite Image Time Series to map tree species. I write on www.karasiak.net :)

Nicolas Karasiak
Nicolas Karasiak follows