Վերնագրի տեսակներ

հյգ

Լուրային վերնագիր

մարդիկ հավաքվել եին կաֆեում

Բառախաղ — մեր կաֆեն հետաքրքիր եր ցնանդյան համար

Ուղիղ խոսք — կաֆեի մասին հօք եինք տանւմ

Թվով վերնագիր — 10 տարվա կաֆե

Բլոգային վերնագիր — մեր կաֆեն գնահատվացե

Ստահոդ վերնագիր — մարդիկ հավաքվել եին ցնունդ նշելու

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.