Extrastatecraft, Keller Easterling

Deze Amerikaanse architecte, urbaniste en schrijfster beschrijft in “Extrastatecraft : The Power of infrastructure space” hoe verborgen regels de ruimtes rondom ons structureert.

Hele steden worden op deze manier georganiseerd. Een begrip van dit OS (Operating System), een platform dat voortdurend geupdate wordt en zich in tijd ontvouwt, kan ons leren omgaan met nieuwe omstandigheden (ecologisch, economisch) in de nabije/verre toekomst.

“The infrastructural operating system is filled with well-rehearsed sequences of code — spatial products and repeatable formulas like zones, suburbs, highways, resorts, malls, golf courses. Hacking into it requires forms that are also like software.” — Keller Easterling

In de aanloop van het nieuwe creatieproject ‘Ruimte’, liet Timelab zich inspireren door Keller Easterling.

Hoe kan je een OS creëren voor een ruimte, dat aangepast kan worden door zijn gebruikers, door nieuwe stukjes code toe te voegen of weg te nemen?

Like what you read? Give Karen Van der Perre a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.