Škoda jen, že to tak trochu zabíjíte tou hvězdičkou a dovětkem: „*Tedy krom státních zaměstnanců…
Jakub Čížek
1

Díky za zprávu. Máte pravdu, trochu to přeformuluji, aby bylo jasné, že oni samotní za ten fakt (obvykle) nemohou. To, že jsou placení z daní a tím pádem se na ně neuplatňují stejná pravidla jako na volném trhu, je jasné. Dle mého názoru si část zaslouží lepší ohodnocení a některá zaměstnání by měla přestat existovat. V každém případě by bylo skvělé, kdyby stát zeštíhlil a dovolil existenci i soukromých variant.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.