Laimīgi lietojam kapsulu automātu ar atkal izmantojamām kapsulām.
Edgars Jēkabsons
1

Šis ir labs risinājums! Vai sanāk arī mazie espresso dzērieni ar “kremu”?

Pagaidām neatrodu kaut ko līdzīgu Illy kapsulām, kas pēc izmēra ir mazākas.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.