Sociālās iemaksas ir pašnodarbinātā izdevumi

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana ir pārsteidzoši vienkāršs process — to var izdarīt attālināti un informācija par sociālajām iemaksām, apgādājamo atvieglojumiem, izglītības izdevumiem tiek automātiski aizpildīta no datiem, kas pieejami VID.

Taču saimnieciskās darbības veicējiem jeb pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (nevis, piemēram, mikrouzņēmuma nodokli) un reizi ceturksnī paši veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, ir svarīgi zināt, ka viss sociālo iemaksu apjoms ir jānorāda arī pie “izdevumiem, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem”, jo citādi šī summa tiks aplikta arī ar iedzīvotāja ienākuma nodokli.

To apstiprina arī sadaļa 23.3 noteikumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību:

23.2. 10.rindā “Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem” norāda izdevumus, kas saistīti ar 09.rindā norādīto ieņēmumu gūšanu. [..] Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

Image for post
Image for post
Pareizi norādītas sociālās iemaksas un izdevumi D3 tabulā “Ienākumi no saimnieciskās darbības”.

Tas ir būtiski, jo sociālo iemaksu lauks 14a tiek aizpildīts automātiski no VID pieejamās informācijas, bet šī summa netiek automātiski pievienota izdevumiem, un tiek kļūdaini pieskaitīta apliekamajam ienākumam!

Piemēram, ja gada ienākumi ir 10000,00 EUR un sociālās iemaksas 1394,45 EUR, kas netiek norādītas pie izdevumiem, tad aprēķinātais apliekamais ienākums ir 11394,45 EUR (kas ir vairāk par ienākumiem):

Image for post
Image for post
Apliekamie ienākumi gada ienākumu deklarācijā.

Šāds aprēķins varētu būt korekts, ja sociālās iemaksas veic darba devējs, jo tās ir pielīdzināmas ienākumiem. Taču saimnieciskās darbības veicējs sociālās iemaksas veic no saviem ienākumiem un to apjomu nevar aplikt arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Paldies atsaucīgajai VID darbiniecei, kura ļoti uzmanīgi uzklausīja manu stāstu un, konsultējoties ar citiem speciālistiem, ieteica risinājumu!

Written by

Maker and developer, see https://kaspars.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store