Varför har ni formulerat en vision som syftar till att ersätta en konkurrent?
Sven Törnkvist
1

Hej Sven! Roligt att du tar dig tid att dela med dig av dina tankar kring vår vision. Den är ju just en vision — en högt satt ribba för oss att jobba mot. Och med kanske orealistisk i dag men inte nödvändigtvis i morgon om vi gör rätt saker på rätt sätt.

Vår ambition är inte att ersätta produkten Facebook utan snarare den länk som plattformen utgör mellan människor och händelser.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.