Kate Abrosimova

Copywriter, co-founder of Kaiiax. Subscribe to my writing channel on Telegram → https://t.me/sketch_box

Kate Abrosimova