Μπράβο Άρη τα ειπες/ έγραψες ΌΛΑ
Spanopoulou Eleni
11

Ευχαριστώ Spanopoulou Eleni. Mακαρί βέβαια να ήταν περιττά τέτοια κείμενα…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.