Kaushik K
Kaushik K

Kaushik K

Philosophy, Technology, Behavioural Finance

Medium member since September 2018