Neden Javascript Öğrenmeye Başladım.

Javascript 2019 yılın dada popülerliğini artırarak yoluna devam ediyor peki neden herkes javascript’e kaymaya başladı diye düşünürken birden ben de o alana merak sardım şimdi ise size neden başladığımı anlatacağım.

Başlarda pek de önemsemediğim bir programla diliydi javascript ancak sonraları mobil geliştirmeye başlamıştım ve o zamanlar daha çok C++ ile bu işleri idare ediyordum ama aklıma kurcalayan çok önemli bir soru oldu yazdığım her programı istediğim işletim sisteminde çalışmıyordu buna bir çözdüm bulmalıydım araştırmalarım sonucunda Javascript programlama dilini buldum ve sorunumu tam olarak çözüyordu her işletim sisteminde çalışıyordu aslında yaptığınız program sonuçta bir web programıydı o yüzden her işletim sistemi çalıştırıyordu.

Sizde javascript kullanmaya başlayacaksanız önerim Html ile Css’de öğrenin çünkü ihtiyacınız olacak ve bir framework kullanın yoksa pek işlevli olmuyor altta bir kaç örnek framework var.

  • Phonegap
  • Cordova
  • İonic
  • Enyo

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade