Foto door mijzelf

Twaalf Ambachten en Dertien Ongelukken

Kay Sleking
Jan 29 · 2 min read

Mijn nieuwe profiel foto op Facebook en Linkedin laat niet zien welk instrument ik speel, of ik überhaupt een musicus ben. Starend in de verte, vol inspiratie, van achter mijn gitaar. Jazzy achter mijn contrabas of gepassioneerd met m’n bandoneon op schoot. Ook zie je niet dat ik beeldend kunstenaar ben, met verfvlekken, kwast, schilderijen op de achtergrond.

Ik heb gekozen voor een foto waarop mijn handen goed zichtbaar zijn. Deze handen die perfect samenwerken met mijn geest, vanuit waar de creatie vorm krijgt.

In gesprek met een marketing expert op een feestje, kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet besta in de wereld van ‘content marketing’.
Je bent het een of het ander; musicus of beeldend kunstenaar. Je kunt nog wel gevonden worden als multi-instrumentalist, maar dan kom je al snel in het bakje variété artiest. Dat is ook een prachtig beroep, maar anders dan het mijne.

“Je doet eigenlijk van alles een beetje” kwam er spontaan en niet vervelend bedoeld uit. Ook in het heilige marketingboek der boeken van Napoleon Hill, Think and Grow Rich, staat dat specialisatie de enige manier is om succesvol te worden. Mijn ‘probleem’ is dat mijn leergierigheid gepaard gaat met avontuur, uitdagingen, ontdekken van nieuwe uitingsvormen en combinaties. Ik raak snel verveeld van hetzelfde.

Ik was al begonnen aan een opsplitsing: TangoJazz Land voor Kay de Musicus en Organisator, Kunst in Huis & Bedrijf voor Kay de Beeldend Kunstenaar en Ondernemer en mijn persoonlijke website als portfolio met up-to-date agenda en les aanbod. Gelukkig kan ik ook websites bouwen, heb ik een grafische vormgeving achtergrond/talent en kan ik fotograferen.

De tips van de marketing expert stonden al voor een gedeelte in de steigers. Nu ga ik rustig verder met de vervolmaking, want om te doen wat ik het liefst doe heb ik opdrachtgevers nodig die het liefst zien en horen wat ik doe.

Ik sta open voor tips!

Mijn websites zijn:

www.kaysleking.com
www.tangojazzland.com
www.kunstinhuis.nu

  Kay Sleking

  Written by

  Musician (Guitar, DoubleBass, Bandoneon), Visual Artist, Creative Director, Entrepeneur & Life Lover.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade