Photo av Aron Visuals via Unsplash

En guide till din X-formade kompetens

Michael Kazarnowicz
Apr 15 · 7 min read

För ett tag sedan höll jag en föreläsning med titeln “Från titlar till kompetens — lärdomar från en karriär utan gymnasieexamen” på ett hackathon. När jag jobbade med presentationen utvecklade jag en enkel metod för att ta en emotionell inventering av mina färdigheter. Sedan dess har jag introducerat metoden på ett par andra föreläsningar, och då det verkar som om den funkar för fler än mig ville jag dela den. Den här metoden kräver inte att du är medelålders, jag tror att den funkar för alla åldrar, men ju mer och ju mer divers din erfarenhet av (yrkes)livet är, desto närmare ditt ikigai kommer denna metod att ta dig. Jag föreställer mig att denna metod är mest effektiv för personer som inte visste vad de ville bli när de blir stora, och kanske fortfarande inte vet.

Vad är ikigai? Här finns en bra beskrivning skriven av Itamar Goldminz, som jag också lånat bilden nedan av.

Denna metod hjälper dig att tydliggöra två av de fyra skärningspunkterna i bilden ovan: “profession” och “passion”. Du kan göra steg 1 i metoden i en anteckningsbok. Om du vill ha visualiseringen i steg 2 (som var mer hjälp för mig än rålistan) kommer du då att behöva skriva in listan i datorn. Trots att det är lite mer jobb rekommenderar jag ändå att göra steg 1 för hand. Eftersom det här är en emotionell inventering, skulle jag rekommendera att du gör den i en miljö där tankar och reflektion får spelrum.

En sista sak: jag rekommenderar att du läser hela inlägget innan du sätter igång, så att du förstår hela processen.

Steg 1: Inventering

Under månaderna runt min 40-årsålder fick jag en serie insikter (eller kanske uppenbarelser) om mig själv. Det var den bästa sortens kris, för den ledde mig till att hitta mitt ikigai (även om inkomsten här är symbolisk än så länge). När jag tittade tillbaka på de 26 år jag arbetat, insåg jag att jag haft 18 heltidsanställningar under de åren. Det ledde till frågan om varje jobb hade fört mig närmare mitt ikigai, eller om allt var en slump.

Jag började med att lista alla anställningar jag haft. Jag la också till hobbys eller sidoprojekt, för med varje hobby eller sidoprojekt följde bonusfärdigheter och -kunskap. Ta datorspel, en hobby jag lade till, som exempel: bonusfärdigheter som följde med var nätverkskunskap och felsökning av datorer. Det är din första uppgift, att göra denna lista. Låt oss kalla den “Aktiviteter” (jag tror att det hjälper oss att kasta ett vidare nät än “Anställning”).

För varje aktivitet på listan skapar du två kolumner. Ungefär som en lista över för- och nackdelar, men istället för nack- eller fördelar, tänker du på aktiviteten och vilka färdigheter du fick använda och träna. Punkterna du listar här här kan vara så smala eller breda (eller tokiga) som du vill. Det viktigaste är att du förstår vad de betyder. Till exempel använde jag en väldig vag etikett, “nätverk & servrar”, som fanns med i listan för flera aktiviteter:

  • hobbyn datorspel (felsökning när någon hade problem med nätverket eller datorn på våra LAN-partyn)
  • anställningen som instruktör på gym (“servern strular igen, kan du fixa det?”)
  • anställningen som support hos en internetleverantör (självförklarande)

Det är viktigt att poängtera att det här inte är en CV. Det är din egen, personliga inventering, så var inte blyg att lista färdigheter som inte ingick i den officiella arbetsbeskrivningen.

Hur bestämmer du då om en färdighet ska vara i pluskolumnen eller i minuskolumnen? Här är den emotionella delen. Föreställ dig ett drömjobb (utan någon titel, det är ett jobb där man kan göra allt). För varje färdighet på din lista frågar du dig: “skulle den här stå med på den där drömjobbsbeskrivningen?”. Är svaret ja lägger du färdigheten i pluskolumnen (även om det är ett svagt ja). Är svaret nej, åker färdigheten till minuskolumnen. Två saker att hålla i huvudet här:

  • Det är din emotionella respons på tanken vi vill åt, inte huruvida du är bra på färdigheten. En färdighet du är väldigt stark i kan hamna i minuskolumnen, och en färdighet du har knapp erfarenhet av kan ligga i pluskolumnen.
  • Det handlar om din känsla idag, inte när det begav sig. Många av färdigheterna på min minuslista började på min pluslista. Mycket kan förändras på fem eller tio år.

Om du vill kan du lägga till saker som inte är färdigheter. Till exempel egenskaper som är en inneboende del av vissa arbeten, och som väcker en känsla i dig. Till exempel lärde min tid på Ericsson och IBM mig att jag inte gillar att jobba för stora organisationer (förmodligen för att de föredrar T-formad kompetens framför min X-formade), så jag lade till “jobba på storbolag”, som hamnade i minuskolumnen för både IBM och Ericsson.

Steg 2: Visualisering

Visualiseringen hjälpte mig att bättre förstå vilka jobb jag skulle säga nej till, snarare än vilka jag skulle säga ja till. Jag tror att det ligger i övningens och samtidens natur att pluslistan inte kommer att passa en enda titel eller arbetsbeskrivning (och gör din det så är gratulationer på sin plats!)

Här är ordmoln ett bra verktyg. Ett ordmoln för alla färdigheter i alla pluskolumner, ett ordmoln för alla färdigheter i alla minuskolumner. Om du är bekant med ordmoln kan du förmodligen fixa resten av det här steget utan instruktioner. Missa dock inte steg 3, “Hitta ditt X”.

Ett ordmoln är en visualisering av en textmassa. Ordmolnet använder storlek för att indikera hur många gånger varje ord hittas i textmassan. Varje ord förekommer bara en gång i ordmolnet, och ju större ordet visas, desto fler gånger förekommer det. I din visualisering kommer storlek att indikera erfarenhet; ju större ordet/frasen, desto mer erfarenhet har du av den. Nedan ser du hur visualiseringen av mina pluskolumner blev:

För det här använde jag Word Clouds. Jag började med att skriva in mina handskrivna anteckningar i ett Google Sheet (här finns en enkel mall om du vill ha ett visuellt hjälpmedel) på samma sätt som i steg 1: två kolumner för varje punkt på listan över aktiviteter. Här är en viktig sak för att ordmolnet ska bli bra: om din beskrivning är mer än ett ord, använd _ (understreck) istället för blanksteg. Det här är ett litet fusk, för blanksteg betyder “nytt ord” och vi är intresserade i hela beskrivningen. Det kan hända att du får korta ner vissa beskrivningar, vilket är okej. Var noga med att vara konsekvent med namnen, för ordmolnsgeneratorn är nätverk_&_servrar ett helt annat ord än nätverk_och_servrar.

När du har arket går du till Word Clouds. Klicka på file i deras meny, och välj paste/type text. Kopiera sedan varje pluskolumn från Google Sheets till textrutan i Word Clouds. Kom ihåg att utelämna första cellen, vi vill inte ha med aktiviteterna i ordmolnet. När du har klistrat in all text från pluskolumnerna, klicka apply och ordmolnet borde dyka upp inom en kort stund. Om du inte ser samtliga ord/fraser i ordmolnet, dra reglaget precis ovanför bilden mot minus.

Nu kan du ta en skärmdump, eller exportera bilden för att spara den. Sedan upprepar du samma process med alla minuskolumner.

Steg 3: Hitta ditt X

När du har de två ordmolnen, har du också två listor över färdigheter (och kanske egenskaper); en lista över saker som för dig närmare ditt ikigai, en lista över saker som tar dig längre bort.

Om du är någorlunda lik mig betyder det att ordmolnet från pluskolumnerna ser galet och osammanhängande ut. Det är en början lika bra som de flesta, och bättre än många andra. Nu är det dags att rita din egen X-formade kompetens. X-formad kompetens betyder att du frågar dig “vad är jag bra på, och vill göra mer av?”. Det är där din passion och dina kompetenser överlappar. Det är ett erkännande av din komplexitet som människa, och en bättre beskrivning av dig än en traditionell jobbtitel. Jobbtitlar tenderar att vara endimensionella och drivna av organisationens behov. Arbetsbeskrivningar är ofta baserade på T-formad kompetens (en bra allmänbildning och en specialisering). T-formad kompetens har mindre utrymme för det som skiljer oss från maskiner, som passion.

För att hitta din X-formade kompetens tar du fyra färdigheter du är passionerad kring och kombinera dem. X markerar platsen närmare ditt ikigai.

Min nuvarande X-formade kompetens jag använder i min egen verksamhet

Om du testar det här, och blir hjälpt (eller stjälpt) av det, uppskattar jag om du berättar det. Jag är @kazarnowicz på Twitter.

(Detta inlägg finns också på engelska.)

Michael Kazarnowicz

Written by

I am a spiritual entertainer. I tell Bedtime Stories for Grown-ups. If you follow me down the rabbit hole, I'll be the Mad Hatter to your Alice.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade