İyi Fikirler Üretme Egzersizi
Damla T
27410

Bence düşündüğümüz fikirleri her yerde dillendirmeliyiz(saçma sapan gelse bile). Böylece diğer insanlar farkında olmadan beyin fırtınası etkinliğine katılmış olur ve projemiz bambaşka bir boyuta taşınabilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.