Say NO to Death Penalty!

Sa Gitna ng mga Rehas

Sa loob ng madilim na silid

Tao’y iyong maaaninag

Nakayuko sa isang gilid

Bitbit ang lamparang nagsisilbing liwanag.

.

Taong punong puno ng paghihinagpis

Dahil sa kasalanang ‘di niya ninais

Sa gitna ng mga rehas siya’y nagtitiis

Kahit na gapangan pa siya ng mga ipis.

.

Dinaranas nilang paghihirap ang katapat

Upang pagbayaran kanilang mga pagkakasala

Subalit sinasabing ito’y ‘di sapat

Kaya’t kay Kamatayan sila ipagkakatiwala.

.

Walang awang pagkitil sa kanilang buhay o kamatayan

Ang nararapat bang ipataw sa kanila?

Ito ba ang tanging paraan upang sila’y parusahan?

Ito ba ang tanging kabayaran ng kanilang mga pagkakasala?

.

Huwag isabatas ang parusang kamatayan

Datapwat ang buhay ay ating kayamanan

Mga bilanggo’y ibangon sa pagkakalugmok

At tulungang lagpasan ang mga pagsubok.

.

nina: Jacob at Logmao

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Keithleen Joyce Jacob’s story.