זוהר מתוק מדבש להורדה מידע על זוהר מתוק מדבש להורדה

http://www.olam-jew.com/matok-midvash.htm
המקובל הרב דניאל פריש (נולד ז’ בשבט תרצ”ה — ונפטר י”ד בשבט תשס”ה), היה מראשי ישיבת אנשי מעמד ללימוד תורת הנסתר, ר”מ בישיבת המקובלים שער השמים ומשפיע בחסידות תולדות אהרן ולאחר מכן בחסידות תולדות אברהם יצחק. חיבר ספרים רבים, הנפוץ והמפורסם שבהם הוא ביאור מתוק מדבש על הזוהר הקדוש.
הרב פריש מסר שיעורים רבים מדי יום. בבוקר מסר שיעורים בבית המדרש למקובלים של מוסדות משכן בנימין “אנשי מעמד”, בצהרים בישיבת המקובלים “שער שמים”, ובערב בכולל “אוצרות חיים” ללימוד תורת האר”י שהקים. מסר גם שיעורים בחסידות לבעלי בתים בין מנחה לערבית.

נפטר בגיל 70.
חיבוריו 
חיבורו המרכזי הוא פירוש על ספר הזוהר בשם מתוק מדבש, בלשון פשוטה, על פי המפרשים בדרך קבלת האר”י.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.