Con iu được 25 tuần tuổi

Con iu đến hôm nay được 25 tuần tuổi rồi. Hơn 10 tuần nữa thôi là mẹ con mình được gặp nhau rồi ha. Con bây giờ lớn rồi, nên đạp mẹ nhiều lắm. Biết mẹ đang viết về con nên cũng đạp mẹ nè.

Con còn nhiều cái giỏi lắm.Mỗi lần nghe ba mẹ nói chuyện, ông bà ngoại nói chuyện là con đạp liên hồi. :). Niềm vui của ba mẹ mỗi tối là nói chuyện với con & canh con đạp.

Thôi, mẹ không biết nữa, để mẹ chơi với con đang đạp trong bụng mẹ nha.

Yêu con lắm,

xxx

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.