Mẹ con đang đọc sách nè, mẹ bình thường rất ít đọc. Mà cũng không hẳn nữa, một quyển sách mà có khi mẹ đọc cả năm chuae xong. Mà không hiểu sao khi có thai con thì mẹ con lại trở nên ham mê đọc sách, chắc là bởi vì con cũng muốn đọc.

Hy vọng con cũng thích đọc sách giống ba.

Đọc một quyển sách là biết thêm một điều mới con à.

Kiến thức là do mình bồi dưỡng chứ không phải tự nhiên mà có.

Sao? Con hỏi ba đang đọc gì ư?

Ba đang đọc quyển này nè

Ba với mẹ hay đi cà phê mỗi cuối tuần và đọc sách. Tao nhã quá phải không con? ;)

Nhật ký nhân một ngày ba lần đầu chở hai mẹ con và ông bà nội đi Bình Dương.

Con yêu được 8 tháng.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kenziix’s story.