George Gerbner Genel İletişim Modeli

Kenan Demirel
Dec 19, 2017 · 1 min read

Televizyonun uzun dönem etkisi üzerine yoğunlaşan “Ekme Kuramı”nı (Cultivation Theory) ortaya çıkaran iletişim profesörü George Gerbner, 1956 yılında, iletişim sürecinin farklı durumlarda uygulanabildiği “Genel İletişim Modeli”ni geliştirmiştir. Genel olarak, iletişimin güvenilirliğini etkileyen faktörlerin irdelendiği bu modelde, algısal boyuta önem verilmektedir.

Şekil 1 — Gerbner İletişim Modeli

Şekil 1'de görüldüğü üzere, olay (event) “İ” (insan veya makina) tarafından seçim, bağlam ve kullanılabilirlik açısından algılanır. Mesaj, “İ” tarafından algılanan iletiyi oluşturur. Algılanan mesaj, iletişim kuranın (insan veya makina) deneyimlerine, bilişsel seviyesine, önyargısına ve seçimlerine göre değişiklik gösterebilir. “İ” tarafından algılanan mesaj, daha sonra “mesaj kaynağı” olarak medya kanalları vasıtasıyla farklı biçim ve içerik oluşturularak gönderilir.

Örnek olay: Herhangi bir trafik kazasında yaşanan olayın, haber ajansı tarafından raporlanıp (algılanıp), televizyon kanalları vasıtasıyla izleyicilere ulaştırılması. Haber ajansının, olayı televizyon kanallarına aktarmadan önce mesajı algılayış ve sunuş biçimi ile televizyon kanalının algılanan mesajı kendi ideolojisine, reyting durumuna ve öncelik sırasına göre yeniden yorumlayıp sunması, Gerbner iletişim modeline örnek teşkil etmektedir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade