ประสบการณ์ออกแบบโต๊ะไว้ใช้ในที่ทำงาน — Cleverse Desk 1.0 — How I designed my office desk
Kittichai Jirasukhanon
641

ผมนีกว่าผมวุ่นวายในการหาเมาส์ แผ่นรองเมาส์ ขาดของโต๊ะทำงาน และจอ ให้น้อง ๆ Dev อยู่คนเดียวไม่คาดคิดมีคนนีกลีกซึ้งกว่าถีงขั้นออกแบบโต๊ะทำงานให้เลย กราบบบบ จะรอ V2 ออกจะขอลอกแบบมาทำให้น้องๆ ด้วยครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.