วิธีการเด็ดดอกแก้วมังกร

มีลูกค้าฃายคนสอบถามเข้ามาหาผมมากมาย เพราะบางคนก็ปลูกแก้วมังกรแล้วเป็นเชื้อรา บ้างลูกผลออกมาไม่สวย ผลเล็กแคระ สาเหตุนึงก็คือ ดอกแก้วมังกร ที่เวลาเหี่ยวแล้วติดบนต้นนั่นเอง

สื่งแรกที่ไม่ควรทำ คือ ปล่อยให้ดอกคาไว้บนต้นเมื่อมันเริ่มเหี่ยวแล้ว เพราะเกสรของมันนั้นเป้นสาเหตุหลักของเชื้อรา

ดอกแก้วมังกรหลังจากบานแล้ว อาจเป็นสำเหตุหลักทำให้เกิดเชื้อรา

ดังนั้นเราควรเด็ดดอกออกเสมอ แต่วิธีการเด็เดของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป บางคนใช้กรรไกรตัด บางคนดึงออก ทั้งหมดนี้ผมเด็ดมาเป็นหมื่นๆดอก บอกเลยครับว่ามีโอกาสทำให้ลูกเสียหายหมดเลย

วิธีง่ายๆ สามารถชมการสาธิตด้านบนได้เลย เคล็ดง่ายๆเท่านี้เอง ก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคเชื้อรา และคงทำให้ผลแก้วมังกรสวยงาม มีผลโตไม่เล็ก

ผมเก่ง สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragonfruit ยินดีพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเสมอ ลูกค้าท่านไหนสวนใจสามารถติดต่อ ได้ที่

Facebook Page : Kennydragonfruit

www.kennydragonfruit.com

--

--

เจ้าของสวนแก้วมังกร กับประสบการณ์ปลูกแก้วมังกรมากว่า 20 ปี พร้อมแบ่งปันข้อมูลการปลูกแก้วมังกร และรักษาโรค กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนคร้บ

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
สวนเกษตรแก้วมังกร kennydragonfruit

เจ้าของสวนแก้วมังกร กับประสบการณ์ปลูกแก้วมังกรมากว่า 20 ปี พร้อมแบ่งปันข้อมูลการปลูกแก้วมังกร และรักษาโรค กับพี่น้องชาวเกษตรทุกคนคร้บ