Eleştirilerin bir kısmı makul sayılsa da üretilmesi düşünülen otomobilin tipinden çok bizler adına…
c.erdemli
1

Bilgi birikimimize yapacağı katkı yadsınamaz ancak siyasette, koltuğa giden yolda her şey mübah sayıldığından çoğunlukla bu hamlelere iyimser yaklaşamıyor, altında bit yeniği arıyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.