Emacs — Pdf Tools

Kerem Vatandas
Dec 5, 2018 · 2 min read

Merhaba, son zamanlarda emacs’ı aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Yazılım geliştirirken, internet sitelerinde dolaşırken, gelen epostalarımı okurken ve hatta pdf okurken emacs kullanmaya başladım. Böyle olunca elisp dili üzerinde de bilgi sahibi olmaya başladım.

Herneyse konumuz emacs’ı eklentiler ile nasıl daha aktif kullanabiliriz. Kullandığım ve beğendiğim eklentileri tanıtmak istedim. Emacs severler veya denemek isteyenler bu adımları takip edebilir.

Emacs pdf-tools için önce init.el yada .emacs yani konfigürasyon dosyanız hangisi ise gerekli paketi yüklememiz gerekiyor. Ben emacs’ı mac bilgisayar üzerinde kullanıyorum. Bunun için gerekli birkaç program kuracağız. Eğer programları kurmassanız emacs bunları sizin için otomatik yapacaktır.

Kullanacağımız plugin -> https://github.com/politza/pdf-tools

Github içinde kurulum adımları adım adım verilmiş. Emacs üzerinde birden fazla yöntemle kurulum mümkün. Ben use-package kullanacağım. Konfigürasyon dosyamın içine pdf-tools ayarlarını ekliyorum.

;; ----------------------------------------------------
;; --------------------- PDF TOOLS --------------------
;; ----------------------------------------------------
;; brew install pkg-config poppler automake
(use-package pdf-tools
:ensure t
:config (pdf-tools-install))

Konfigürasyonumuzu yaptıktan sonra kaydedip, emacs reload edelim. Reload etmek için emacs uygulamanızı kapatıp açmanıza gerek yok. M-x load-file ile sizin konfigürasyon dosyanızı vererek yapabilirsiniz. Bu sayede uygulamadan çıkmadan kurulumlar otomatik yapılacaktır. Hatta bu kısımda bir otomatikleştirme yapalım ve bunu bir kısayola atayalım.

Bir fonksiyon yazalım.

;; MyFunc -> Reload Emacs Configuration
(defun my/reload-init-file ()
(interactive)
(load-file "~/.emacs.d/init.el"))
(global-set-key (kbd "C-c r") 'my/reload-init-file)

C-c r bizim init.el ayarlarımıza bakarak, eğer bir değişiklik var ise tekrardan kurulum yapacak ve aktif hale getirecektir.

Kurulum adımları şöyle gözükecektir.

Şimdi eklentimizi bir deneyebilim. C-x C-f ile herhangi bir pdf dosyasını açalım.

Örnekte gördüğünüz gibi Pdf görüntülebiliyoruz. “O” kısayola basarak index görebiliriz. Yada pdf içinde çok hızlı aramalar yapabiliriz. Bu komutların veya kısayolların hepsini bilmenize gerek yok. Çünkü helm size yardımcı olacaktır. M-x basarak pdf yazdığımızda bize komutları ve yanlarında var ise kısayollarını gösterecektir.

Bir sonraki emacs yazımızda görüşmek üzere.


Originally published at keremvatandas.com.

Kerem Vatandas

Written by

#SoftwareEngineer

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade