Grūdų gabenimas pasak krovinių pervežėjų

Grūdų gabenimas. Grūduose nuolat vyksta biocheminiai procesai; grūdai esant didesnei drėgmei, užterštumui ir nesant ventiliacijos gali perkaisti ir savaime užsidegti. Todėl grūdus vežant arba sandėliuojant būtina atsižvelgti j šiuos pagrindinius rodiklius: natūralią masę, drėgmę ir priemaišų Idekj.

Natūrali masė tai grūdų kiekis viename litre. Drėgmė — procentinis drėg­mės kiekis grūduose su priemaišomis. Jeigu drėgmės kiekis grūduose yra dau­giau kaip 18 proc., prasideda neigiami procesai, dėl kurių blogėja grūdų ko­kybė. Todėl vežamiems grūdams yra nustatyta 16 proc. drėgmė. Gabenant grūdus be taros yra kreipiamas didelis dėmesys j vagony sandarumą. Be taros grūdai yra gabenami specialiais dengtais vagonais — koperiais. Tokio vagono naudingas kėbulo tūris yra 93 m3. Ant koperio viršaus jrengtos keturios pri­pyhmo angos, 6 išpylimo angos yra žemutinėje vagono dalyje. Galinės kope­rio sienos turi 40–45° kampą, kuris yra didesnis už grūdų natūralaus byrėjimo kampą. Vagono iškrovimo laikas 5 6 min. Vagonai su grūdais sveriami atkabinti nuo sąstato.

Gyvulių ir paukščių vežimas. Gyvuliai ir paukščiai vežami specialiais va­gonais, jų nesant — paprastais dengtais vagonais. Gyvulius ir paukščius lei­džiama vežti, jei tam neprieštarauja veterinarijos taisyklės.

Gyvuliai ir paukščiai turi bū’ ti vežami atskirame vagone, juos turi lydėti siuntėjo atstovas, stotyje jie negali būti paliekami. Vežant stambius raguočius arba kiaules vagone įrengiamos metalinio tipo pertvaros.

Specialūs naudojami gyvuliams vežti vagonai turi bakus vandeniui laikyti, lovius gyvuliams šerti ir girdyti bei lentynas pašarui. Vagonuose privalo būti ventiliacinės ir apšvietimo angos. Gyvuliams vežti yra naudojami ir dviaukš­čiai vagonai. Pakrovimo stotyje yra įrengiamos specialios platformos, girdyk­los ir dezinfekcijos punktai.

publikavo: vezam123.lt — perkraustymo paslaugos vilniuje taip pat mūsų draugai: pervežimas vilniuje