Elkem boðið evrópskt raforkuverð?

Graf úr kynningu Landsvirkjunar frá 2010.
Graf sem sýnir raunverulega þróun heildsöluverðs á raforku á þýska raforkumarkaðnum.
Heildsöluverð á norræna raforkumarkaðnum; nokkuð stöðugt en lágt síðustu misserin.
Þetta graf Landsvirkjunar er samanburður á verði til iðnfyrirtækja sem nota 20–70 GWst.
Sundurliðun á þýsku raforkuverði, Oeko-Institut í Þýskalandi.
Sundurliðun Council on Large Electric Systems í París á þýsku raforkuverði.
Járnblendiverksmiðja Elkem á Grundartanga.
Ketill Sigurjónsson

Written by

Hér birtast hugleiðingar um hin ýmsu málefni; einkum um orkumál. Höfundur er 2ja barna faðir, bjartsýnn um góða framtíð mannkyns með vísindin að leiðarljósi.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade