Sæstrengur fjarlægist Ísland

Ketill Sigurjónsson
May 14 · 5 min read

Án nýrra virkj­ana verður raf­orku­verðið hærra

Lág­marks­verð um sæstreng til Bret­lands um 85 USD/MWst?

Ódýr erlend vind­orka dregur úr áhuga á sæstreng

Vind­orka utan við strendur Evr­ópu á 45 USD/MWst?

Sæstrengs­verk­efni ólík­legra en var

Næstu 20 ár: Íslensk vind­orka hag­kvæm­asti kost­ur­inn og sæstrengur ólík­legur

Ketill Sigurjónsson

Written by

Hér birtast hugleiðingar um hin ýmsu málefni; einkum um orkumál. Höfundur er 2ja barna faðir, bjartsýnn um góða framtíð mannkyns með vísindin að leiðarljósi.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade