Strijdlust — na het nee
niels.jongerius
21

Interessant verhaal. We zijn het volgens mij eens dat een referendum zeker een nuttig instrument in handen van progressieve activisten kan zijn, maar dat dit referendum de positie van links niet heeft versterkt. 
‘Jouw’ campagne vanuit TNI / ASOverdragNEE vond ik overigens positief — die had natuurlijk beperkt bereik, maar daarin zat tenminste wel een poging om linkse argumenten neer te zetten. En als het lukt om een manier te vinden om progressieve krachten in Oekraïne te steunen, zou dat heel mooi zijn. Ben benieuwd!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.