jongeren
Brexit: is een sociaal Europa (nog) mogelijk?
Kevin Levie
12

Overigens, over ‘Jongeren willen massaal bij de EU blijven horen’:
Voor mijzelf is het eigenlijk altijd een logisch gegeven geweest dat er al verbanden groter dan Nederland bestonden, en dat je daar in enige mate bij hoort. (Ondanks alle kritiek die ik heb op bijvoorbeeld de EU-instituties.) 
Volgens mij geldt dat voor een groot deel van de mensen onder de 30: wij hebben nooit anders meegemaakt. Ik was vijf jaar toen het Verdrag van Maastricht werd getekend, ik heb nooit bewust een grenscontrole binnen Schengen meegemaakt, en heb altijd overal in Europa mogen wonen.
En als ik dan bepaalde linkse politici herhaaldelijk hoor zeggen “niemand voelt zich toch Europeaan!”, denk ik: oh?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.