Als millennial kan ik mij ergens wel nog vinden in zo een principes, zij het dan iets anders…
Frauke Devriendt
11

Zelf heb ik ook niets met ‘huisje, tuintje, kindje’ en ook in je verhaal over keuzes qua woning en werk kan ik me wel vinden. Ik denk wel dat in zo denken al een zekere luxe zit: ik kan pas gaan nadenken over minder werken, als ik redelijk zeker weet dat ik in ieder geval te eten heb. Je wint dan eigenlijk flexibiliteit voor jezelf ten koste van een bedrijf, terwijl bij de voorbeelden in het artikel precies het omgekeerde speelt: de basisrechten van mensen staan onder druk, en dat wordt dan ook nog gelegitimeerd met een beroep op hun eigen waarden en behoeften.

Like what you read? Give Kevin Levie a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.